Loading...
Skip to content

Asset management in wegbeheer gemeente

Van conditiegestuurd naar risicogestuurd beheer van wegen.

CMS Asset Management en de gemeente Dordrecht hebben het ‘risico denken’ geïntroduceerd binnen de infrastructuur van de gemeente Dordrecht. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een wegennet van een gemeente wordt beheerd op basis van risico’s in plaats van op de conditie van het wegdek.

Luc de Laat, directeur CMS: “We keken niet alleen meer naar de techniek, zoals de conditie van bijvoorbeeld een scheur in het wegdek. We hebben juist ook de risico’s van die scheur meegenomen in de beoordeling. Dat noemen wij asset management. Zo kun je binnen een beperkt budget toch zorgen voor ‘assets’, zoals wegen en fietspaden, die beschikbaar, bruikbaar en veilig zijn. Dordrecht kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes in de meerjarenbegroting maken. En zij kan deze financieel onderbouwen aan het bestuur.”

Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, veilig, bruikbaar en beschikbaar zijn. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen wegbeheerders aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan de weg. Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Asset management is een middel om binnen een beperkt onderhoudsbudget toch een optimaal onderhoudsprogramma op te stellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn. CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van asset management. Hans van Leeuwen, beleidsadviseur wegen bij de gemeente Dordrecht: “Wij hebben met CMS Asset Management eigenlijk de CROW-systematiek uitgebreid met risicomanagement, passend bij asset management. En dat is nieuw in onze branche.”

De gemeente Dordrecht werkt net als veel andere gemeenten met de CROW-systematiek voor hun wegbeheer. CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer. In de CROW-systematiek zijn conditierichtlijnen opgenomen waaraan wegen moeten voldoen. Overschrijding van de richtlijn betekent in principe dat onderhoud uitgevoerd dient te worden. De CROW beschrijft niet de effecten (risico’s voor de gemeente) die ontstaan na het overschrijden van de richtlijn, als beheersmaatregelen niet worden uitgevoerd.