Loading...
Skip to content

Implementatie ISO 55000

Met de ISO 55000-serie kunt u aantonen dat uw organisatie goed assetmanagement bedrijft. De norm is een instrument om assets op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.

ISO 55000 beschrijft de principes van assetmanagement, ISO 55001 beschrijft de eisen voor een assetmanagementsysteem en vormt de basis voor certificatie en ISO 55002 geeft richtlijnen voor de toepassing van de norm.

Wat is ISO 55001?

ISO 55001 is de internationale standaard op het gebied van assetmanagement, onderdeel van de ISO 55000-serie. Het is een toetsingskader waaraan een organisatie kan voldoen om aantoonbaar te maken dat zij assetmanagement bedrijft volgens de norm. Net als de bekende norm ISO 9001; dat is de norm voor het borgen van de kwaliteit in een organisatie.

De norm ISO 55001 geeft aan wat er nodig is, niet hoe je dat moet doen.

Waarom certificeren op ISO 55000?

Voldoet uw assetmanagementsysteem aan de norm? Dan kunt u dit laten certificeren.

  • Hiermee toont u aan dat u voldoet aan een hoge standaard in het beheer van uw assets
  • Buiten uw organisatie zorgt dit voor vertrouwen bij uw stakeholders en de markt
  • Intern zorgt het voor efficiency en effectiviteit in de uitvoering. Inmiddels zijn vele (semi-)overheden, netbeheerders en aannemers gecertificeerd

Daarnaast zijn er veel organisaties die de norm als inspiratie gebruiken, want goed assetmanagement bedrijven kan ook zonder certificeren.

ISO 55000 als basis

Organisaties die kiezen voor de norm ISO 55001, hebben behoefte aan kennis en ervaring over de norm. Pragma heeft hiervoor een aantal diensten ontwikkeld en toegepast.

Veel van deze diensten lopen parallel met de implementatie van assetmanagement in uw organisatie, zoals:

  • ISO 55000 maturity scan
  • Self assessment en auditvaardigheden
  • Training ISO 55000

ISO 55000 maturity scan

Wilt u weten op welk volwassenheidsniveau uw organisatie staat ten opzichte van de norm-elementen van ISO 55001? Met de ISO 55000 maturity scan helpt Pragma om uw positie bepalen.

Uw organisatie wordt getoetst tegen de norm-elementen. De maturity scan kan worden gehouden voor de gehele organisatie of op onderdelen van de organisatie, bijvoorbeeld per assetsoort of alleen voor beheer en onderhoud. De uitvoering gebeurt aan de hand van een documentenonderzoek en groeps- en individuele interviews. Hiermee verzamelen we verifieerbare informatie voor de toets. Het resultaat zorgt voor een heldere verwoording van de positie.

Op basis van uw ambitie kunnen we de GAP’s bepalen tussen het huidige niveau en het gewenste niveau. Met behulp van een oorzaakanalyse en veranderbereidheidsmeting kan gericht gewerkt worden aan een houtskoolschets, sunray-diagram of Plan van Aanpak om te komen tot het gewenste niveau.

Het resultaat zorgt voor een heldere verwoording van de positie.

Self assessment en auditvaardigheden

Wij geloven dat het lerende en verbeterende vermogen van een organisatie sterk versnelt als mensen in staat zijn zelf met collega’s te bepalen hoe goed men het werk uitvoert.

Daarom hebben wij een training ontwikkeld om uw medewerkers op te leiden in het uitvoeren van audits, met de juiste kennis van de norm-elementen van ISO 55000. Daarna kunnen uw mensen toetsen zonder oordeel en de bevindingen en verbeterpunten opbouwend rapporteren.

Met deze kennis en vaardigheden kan uw organisatie via de plan-do-check-act-cirkel zelf toetsen en telkens weer verbeteringen doorvoeren, met het gemeenschappelijke doel voor ogen.

Lees meer over onze aanpak voor maatwerk training

Kennispartner ISO 55000 bij de bron

Pragma is actief betrokken bij de ontwikkeling van de ISO 55000-norm, als lid van de Normcommissie NEN en als lid van het College van Deskundigen Asset Management.

Daarnaast werkt Pragma voor de Raad van Accreditatie en verzorgen wij trainingen voor de NEN, de beheerder van de ISO-normen in Nederland.

Welke aspecten spelen een rol?

Veel organisatie voldoen al aan allerlei normen, zoals ISO 14001, ISO 18001 en ISO 9001. Hier doet zich vaak de vraag voor, welke norm is nu voor mij het meest relevant en hoe ga ik hier mee om? Een uitgangspunt kan zijn te kijken naar het primaire proces, wat de dienstverlening inhoudt en de omvang van de assets. We zien dat organisaties met kapitaalintensieve assets eerder voor ISO 55001 kiezen dan het instant houden van ISO 9001.

De high-level-structuur van het ISO-systeem maakt het voor organisaties gemakkelijk om aan meerdere normen te voldoen zonder teveel inspanning. Immers, de normen van ISO zijn gelijkvormig van structuur.

Servicemanagement en certificeren: de norm ISO 55001 is een goed hulpmiddel bij het uitbesteden van het beheer van assets aan contractors, zoals service providers. Bij assetmanagement gaat het steeds meer om het leveren van een prestatie, zoals ‘doorstromen van de weg’ of ‘beschikbare verlichting’, dan om alleen de uitvoering.

De service provider krijgt dan meer een regierol dan een uitvoerende rol. Hij zal de asset owner moeten ontzorgen. Dat vraagt om controleerbaar werk. ISO 55000 helpt daarbij, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Certificeren vraagt om een benadering waarbij met name van belang is, hoe er met de opdrachtgever, de asset owner, wordt omgegaan en welke invloed men daarop heeft. Dit vraag om kennis van de norm. Lees meer over servicemanagement en ISO 55000.

Onderdeel van ISO 55000 is ‘cultuur en leiderschap’. Organisaties beseffen meer en meer dat ‘de mensen’ het verschil maken en dat het introduceren van een ISO-systeem gedrag oproept, en dat juist dat gedrag nodig is om goed assetmanagement te bedrijven.

Pragma-consultant Robert van Grunsven onderzocht als een van de eersten de invloed van de organisatiecultuur op het realiseren van assetmanagementdoelstellingen. In zijn thesis voor de studie Asset Management Control beschrijft hij hoe een assetmanagementcultuur eruit ziet en hoe gemeten kan worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet.

Certificeren is geen doel, maar een middel om je doel te halen.

Vertrouwen is goed, controleren is beter: “Trust but Verify” was een gevleugelde uitspraak van President Reagan. Het geldt ook voor een gecertificeerd bedrijf: je weet dat het bedrijf voldoet aan een hoge standaard en dit wordt onafhankelijk gecontroleerd. Dit geeft bedrijven en publieke organisaties een verifieerbare kwaliteit waarbij de stakeholders dit niet zelf hoeven te toetsen. We horen nu van gecertifieerde organisatie dat juist dit effect het motief is om de norm toe te passen. Men wordt erkend als professionele beheerder.

Bij certificeren bewijzen we dat we blijvend doen wat we zeggen.

Gerelateerde cases

Vitens ontvangt ISO 55001 certificaat voor assetmanagement
Sinds oktober 2020 is Vitens gecertificeerd tegen ISO 55001. De organisatie toont hiermee aan dat het werkt volgens processen die ervoor zorgen dat assets op transparante en uniforme wijze worden beheerd en onderhouden. Pragma-consultant Robert van Grunsven ondersteunde bij de implementatie en certificering.
Certificering Havenbedrijf Rotterdam
De assets van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vragen om strategisch assetmanagement. Pragma hielp het havenbedrijf om het assetmanagementsysteem op certificeerbaar niveau te brengen.
Assetmanagement bij Provincie Overijssel
Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.

Neem direct contact op

Robert van Grunsven

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn