Loading...
Skip to content

Optimalisatie onderhoudsconcepten

Assets van productiebedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies hebben vaak een onderhoudsconcept om de assets in bedrijf te houden. Maar dekt het onderhoud nog alle risico’s? Doen we niet teveel onderhoud? Welke keuzes maken we bij een krimpend budget? Regelmatige optimalisatie van het onderhoudsconcept kan risico’s verminderen en kosten besparen.

Optimalisatie onderhoud en beheer assets

Het onderhoud van assets moet efficiënt en effectief zijn. Een goed onderhoudsconcept helpt daarbij. Een onderhoudsconcept bestaat uit informatie over materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn voor het onderhoud en beheer van de assets. Het slaat een brug tussen de organisatiedoelstellingen, het onderhoudsbeleid en de operationele werkelijkheid. Deze doelstellingen, het beleid of de praktijk kunnen veranderen. Daarom is het van belang om ook het onderhoudsconcept regelmatig te evalueren en te optimaliseren. Zo kan de betrouwbaarheid van de assets worden verbeterd en kunnen kosten worden bespaard.

Ik wil meer weten over het verbeteren van onderhoudsconcepten

Waarom optimalisatie van uw onderhoudsconcept?

Het uitgangspunt bij het optimaliseren van onderhoudsconcepten is in alle gevallen dat het onderhoud dient te zijn afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen. Aan het onderhoud in een kerncentrale worden andere eisen gesteld dan aan onderhoud in een schoenfabriek. Immers, de risico’s in een kerncentrale als gevolg van een falende installatie zijn van een andere orde dan die in een schoenfabriek. Het onderhoudsconcept moet dus worden opgesteld in het licht van de bedrijfsrisico’s. Dit betekent dat de eigenaar van de asset moet aangeven wat hij wel en niet acceptabel vindt. Daarnaast moet de keuze voor de wijze waarop een onderhoudsconcept wordt ontworpen of geoptimaliseerd, passen bij het niveau van de organisatie. Omdat bedrijfsdoelstellingen kunnen wijzigen, is het regelmatig optimaliseren van het onderhoudsconcept een logische stap.

Teveel of te weinig onderhoud

We onderzoeken of er teveel of te weinig onderhoud wordt uitgevoerd. Wanneer teveel onderhoud wordt uitgevoerd, stijgen de directe en de indirecte kosten. Andersom geldt dit ook; te weinig onderhoud kan leiden tot hoge indirecte kosten. Denk aan schadeclaims als gevolg van het falen van de asset, zoals productiederving, milieuboetes of klantverlies door onbetrouwbaarheid van de asset. Zo kan een goedkoop metertje bij uitval leiden tot heel hoge gevolgkosten door claims en boetes. Het uitbalanceren van het onderhoudsconcept heeft direct invloed op de LCC van de asset (Life Cycle Costs). Het gaat uiteindelijk om de optimale balans tussen bedrijfsdoelstellingen, onderhoudsbeleid en de dagelijks praktijk.

Onderhoudsconcepten 3.0

Als aanvulling op de methodieken FMECA en RCM heeft Pragma de methode onderhoudsconcepten 3.0 ontwikkeld. Daarmee kijken we of het onderhoud nog alle risico’s dekt en of we niet te weinig of teveel onderhoud doen. Ook helpt het bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld bij een krimpend budget. Met de methode onderhoudsconcept 3.0 visualiseren we de resultaten, zodat er goed over gecommuniceerd kan worden.

Hoe werkt onderhoudsconcepten 3.0?

Allereerst laden we de data van een installatiestructuur met haar storingsgegevens en huidig onderhoud in Power Suite, veelal uit uw onderhoudsbeheer- of EAM-systeem. Vervolgens voeren we een risicoanalyse uit, zowel op basis van geen onderhoud doen als op basis van het huidige onderhoud. Door het toepassen van innovatieve algoritmen wordt op vijf criteria getoetst of het onderhoud voldoet aan de gouden regels: reduceert het risico’s, is het technisch uitvoerbaar en zijn de kosten van onderhoud niet meer dan de potentiële risicokosten.

Proces van onderhoudsconceptoptimalisatie volgens OHC 3.0

Als deze vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, is er sprake van optimaal onderhoud. We werken met referentieobjecten met eenzelfde context waarbinnen de assets opereren, zodat de aanpak efficiënt uitgevoerd kan worden. Het resultaat? Duidelijke gevisualiseerde informatie die de verschillen laat zien tussen de scenario’s en de invloed van keuzen op het budget. De nieuwe onderhoudsregels kunnen daarna terug in het onderhoudsbeheersysteem. Kijk voor voorbeelden in de Productsheet-onderhoudsconcepten-3.0_def.

Onderhoudsconcepten 3.0 ondersteund met Power Suite

De methode wordt ondersteund met softwaretool Power Suite en met innovatieve algoritmen. Het vraagt echter ook vakmanschap van de reliability engineer om tot optimaal resultaat te komen, want het is ‘geen druk op de knop’-methode. Onze vakbekwame consultants ondersteunen u. Zij loodsen u door het proces en faciliteren u met workshops voor uw medewerkers. Niet alleen het proces wordt gefaciliteerd, er wordt ook gewerkt aan bewustwording rondom het belang van registraties en rondom het maken van keuzes voor onderhoud. Daarom noemen we de methodiek ook 3.0; het gaat verder dan de klassieke aanpak.

Optimalisatie voor asset en medewerker

Pragma zet altijd uw doel voorop. Onze consultants bespreken met u wat u wilt bereiken, inventariseren wat mogelijk is en komen met een passende aanpak. Een aanpak die gericht is op het creëren van waarde in uw organisatie, zowel voor de technische systemen als voor de ‘zachte’ kant, de mens. Want pas als u en uw medewerkers ermee aan de slag kunnen, is de methode voor ons geslaagd.

De onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt

Het resultaat: een kostenbesparing van 10% en een gecalculeerde risicoreductie van 5%.

 

Aan de slag met de optimalisatie van uw onderhoudsconcept!

Wilt u weten of uw onderhoudsconcept de risico’s afdekt? Wilt u weten of het onderhoudsbudget juist is? Wij helpen u graag met het optimaliseren van uw onderhoudsconcept. Neem vrijblijvend contact met ons op. Heeft u nog geen onderhoudsconcept? Wij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen en implementeren van onderhoudsconcepten.

Gerelateerde cases

Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.
Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Dordrecht
Pragma hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van risicogestuurd wegbeheer. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Delfluent
Zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de gezondheid van mens en natuur. Maar ook de kosten spelen een rol. Delfluent vroeg aan Pragma om een optimalisatie van de onderhoudsconcepten.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn