Loading...
Skip to content

Doelmatig onderhoud

De Wet ‘Doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming’ kent een zorgplicht. Om dit goed in te vullen moet de waterkeringbeheerder continu inzicht hebben in de feitelijke toestand van de waterkering en bijbehorende kunstwerken als sluizen.

CMS heeft voor een hoogheemraadschap het risicoprofiel van de verschillende kunstwerken in kaart gebracht en het huidige inspectieplan getoetst aan doelmatigheid. De toets is uitgevoerd in de CMS-tool Power Suite. In Power Suite is het gehele proces uitgevoerd, vanaf het opstellen van de risicomatrices tot en met het inzichtelijk maken van de toetsresultaten voor verschillende scenario’s. De beheerder is nu in staat de doelmatigheid van het onderhoudsregime aan te tonen in termen van (kosten)effectiviteit en risicobeheersing.