Loading...
Skip to content

Een quick review van bestaande onderhoudsconcepten

De meeste kapitaalintensieve organisaties hebben jarenlang ervaring met het uitvoeren van preventief onderhoud aan installaties, systemen en fysieke assets. In iedere industrie zijn er specifieke standaarden, wetgeving, regels en aandachtspunten waar rekening mee gehouden wordt bij het bedrijven van onderhoud. Deze aspecten zijn echter aan verandering onderhevig. Ook vinden er modificaties plaats en vervullen installatiedelen gedurende de levenscyclus geen functie meer. Na verloop van tijd ontstaat de behoefte om de onderhoudsconcepten opnieuw tegen het licht te houden. Een asset owner of assetmanager wil weten of de risico’s nog worden afgedekt en of er niet te veel of te weinig onderhoud wordt uitgevoerd.

In dit artikel gaan we in op de aanpak van een quick review van bestaande onderhoudsconcepten. Deze aanpak helpt om snel en systematisch te beoordelen welke aanpassingen en verbeteringen mogelijk zijn. Daarmee is de organisatie goed op weg om te ontwikkelen naar duurzaam assetmanagement.

Optimalisatie versus quick review

De praktijk laat zien dat binnen organisaties vaak mankracht, tijd, middelen en gegevens onvoldoende beschikbaar zijn om de onderhoudsconcepten grondig te beoordelen en te optimaliseren. Daarom ontwikkelde Pragma deze methode voor een quick review van een onderhoudsconcept. Deze quick review kost minder tijd en inspanning en zien wij als opmaat naar een uitgebreide optimalisatie als daar behoefte aan blijkt te zijn. In de quick review wordt nieuwe kennis en ervaring ten aanzien van de assets meegenomen. Optimalisatie van een onderhoudsconcept gaat een stap verder. Daarin wordt ook de doelmatigheid van het onderhoud beoordeeld en of het voldoet aan de drie gouden regels:

  1. Technisch uitvoerbaar
  2. Risico reducerend
  3. Economisch rendabel

Onze optimalisatiemethode Onderhoudsconcept 3.0 heeft een algoritme om bovenstaande drie regels te toetsen. Deze methode kan met en zonder de softwaretool Power Suite worden uitgevoerd.

 

Proces van onderhoudsconceptoptimalisatie volgens OHC 3.0

De aanpak van de quick review

Bij de quick review van een onderhoudsconcept passen de Pragma-consultants het model in het figuur hieronder toe. Het is een systematische herbeoordeling van het onderhoudsconcept.  Allereerst moet duidelijk worden om welke type asset(s) het gaat. Welke asset(s) of installatiedelen zitten in scope van het onderhoudsconcept en om welke operationele context gaat het? Zodra alle uitgangspunten en randvoorwaarden duidelijk zijn, kan worden begonnen met het categoriseren van alle objecten, om zo efficiënt om te gaan met tijd en middelen om de faalanalyse verderop uit te voeren.

Aanpak van een quick review van een onderhoudsconcept

Het figuur wordt hieronder verder uitgelegd.

Uitgangspunten

Tijdens de functionele analyse zal de ‘ruggengraat’ van het asset, installatie of systeem worden bekeken vanuit de fysieke of functionele decompositie. Door daarnaast de functies, het proces en de operationele context te begrijpen, ontstaat een basis om de assets op een slimme wijze te clusteren. Dit is nodig omdat machines en installaties vaak bestaan uit duizenden objecten of componenten. Het is anders onhaalbaar om binnen een realistisch tijdspanne faalanalyses uit te voeren met behoud van kwaliteit.

Functionele analyse en faalanalyse

Tijdens de faalanalyse zal onder andere worden ingegaan op het opnieuw beoordelen van de kritikaliteit en het uitvoeren van de data-analyse. Over het algemeen kan gesteld worden dat gedurende de levenscyclus de data groeit. Dit vormt belangrijke input voor het bijstellen van bijvoorbeeld onderhoudsintervallen. De datakwaliteit kan bepalend zijn voor de gekozen risico methodiek. Doorgaans is een FMEA een mogelijkheid om kwalitatief aan de slag te gaan. Door het betrekken van nieuwe data en het toepassen van andere risicomethodieken zoals een Fault Tree Analysis (FTA), ontstaat beter inzicht in het faalgedrag en de betrouwbaarheid.

Ontwikkeling onderhoudsconcept

Nadat het faalgedrag opnieuw geëvalueerd is, worden de volgende aspecten opnieuw beoordeeld om het onderhoudsconcept verder bij te stellen:

  • Bestaande onderhoudstactiek en strategieën
  • Onderhoudstaken
  • Het beoordelen of alle risico’s geïdentificeerd zijn die potentieel kunnen ontstaan bij het uitvoeren van onderhoud
  • Het (opnieuw) clusteren van onderhoudstaken
  • Benoemen van eventuele terugvalacties bij het niet kunnen mitigeren van risico’s
  • Het reservedelenbeleid

Implementatie onderhoudsconcept

Om de wijzigingen te borgen in de onderhoudsorganisatie worden de wijzigingen doorgevoerd in preventieve onderhoudsplannen die in het onderhoudsbeheersysteem zijn opgeslagen. Tot slot zal documentatie worden bijgewerkt. Daarin staat beschreven wat de nieuwe uitgangspunten zijn geweest voor de faalanalyse en risicobeoordeling. Een vervolgstap kan zijn om te toetsen of het onderhoud efficiënt en doelmatig is, door te kijken naar faalpatronen, MTBF-data, reservedelen en andere relevante aspecten.

Aan de slag

Met deze aanpak kan een maintenance of reliability engineer op een relatief eenvoudige wijze het onderhoudsconcept tegen het licht houden en bepalen waar verbetering mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomsten van de quick review en uw organisatie, doelen en budget, kunt u de keuze maken om de onderhoudsconcepten verder te optimaliseren.

Meer informatie over onderhoudsconcepten

Pragma heeft veel ervaring met het opstellen, reviewen en optimaliseren van onderhoudsconcepten bij diverse klanten. Dit kan op projectmatige of continue basis. Hiervoor gebruiken wij de softwaretool Power Suite. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.