Loading...
Skip to content

Wat is RAMS?

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety.  De RAMS onderdelen worden vaak gebruikt om de operationele prestatie van de onderhoudsorganisatie te meten en te rapporteren. Alle onderhoudsspecifieke taken zijn te herleiden tot, en staan in dienst van RAMS. In dit artikel nemen wij u mee in de onderdelen van RAMS.

De onderdelen van RAMS

Reliability (betrouwbaarheid)
De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Availability (beschikbaarheid)
De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.

Maintainability (onderhoudbaarheid)
De waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren.

Safety (veiligheid)
Het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan mensen.

De berekening van RAMS

Reliability wordt uitgedrukt in de MTBF (de gemiddelde tijd tussen twee storingen van een installatie). De Maintainability als MTTR en MTTM (de gemiddelde reparatietijd aan een specifiek (deel)systeem of de gemiddelde tijd voor het preventief onderhoud van een specifiek (deel)systeem). Met de formule MTBF / MTBF + MTTR kan de Availability van een installatie worden berekend. Safety wordt veelal uitgedrukt in het aantal veiligheidsincidenten.

De toepassing van RAMS

RAMS specificaties kunnen ook als uitgangspunt dienen in de vorm van ontwerpspecificaties bij een nieuw te ontwerpen of aan te schaffen installatie. Hierbij kunnen de volgende strategieën worden gehanteerd:

  • ‘Design for reliability’: het streven is om een combinatie van onderdelen toe te passen die gezamenlijk leiden tot de gewenste betrouwbaarheid van een (deel)systeem. Bij deze ontwerpstrategie wordt gebruik gemaakt van een ‘Fault tree analyses’ (foutboom-analyse) waarbij het ontwerp wordt doorgerekend om de zwakke schakels in het ontwerp op te sporen en te vervangen voor betrouwbaardere componenten
  • Bij de ‘design out maintenance’ strategie wordt gezocht naar componenten die de economische of technische levensduur van de installatie overstijgen. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van levensduur gesmeerde lagers
  • Bij de strategie ‘design in maintenance’ wordt in het ontwerp getracht conditiemetingen aan te brengen. Bijvoorbeeld trillingsensoren of temperatuurmetingen. Onderhoud wordt dan alleen uitgevoerd indien de meetresultaten hiertoe aanleiding geven
  • Een ander voorbeeld is te kiezen voor ‘offline of online maintenance’. Bij een offline maintenance strategie worden in het ontwerp wisselunits voorzien die buiten de installatie worden onderhouden. Bij een online strategie wordt gelet op de bereikbaarheid en handelbaarheid van toegepaste onderdelen.
  • Een andere ontwerpstrategie is ‘design for small repairtime’. Er wordt aan de ontwerpers een maximaal toelaatbare reparatietijd opgegeven. Bijvoorbeeld een reparatie mag niet langer dan tien minuten in beslag nemen

Een onderhoudsorganisatie kan er doelbewust voor kiezen om haar bedrijfsvoering af te stemmen op één van de onderdelen binnen RAMS. Een veel toegepaste methode is te sturen op een hoge reliability, betrouwbaarheid. Dit leid tot meer preventief onderhoud maar minder storingen. Veelal wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke reparatietijd wat leidt tot een hogere beschikbaarheid en lagere operationele onderhoudskosten.

Een steeds populairdere methode om de betrouwbaarheid te meten is door gebruik te maken van de Weibull-formule. Met deze methode kunnen de bedrijfszekerheid, de faalverdeling en de storingsgraad in beeld worden gebracht. Met name de uit de berekening verkregen β (de vorm parameter) is waardevol in het bepalen van de onderhoudsstrategie. Deze vormparameter geeft aan of de onderhoudsstrategie gericht moet zijn op een traditionele proactieve taak of dat er moet worden gezocht naar alternatieve vormen van onderhoud.

Meer informatie over RAMS

Wilt u meer informatie over RAMS en de toepassing ervan? Neem dan contact met ons op.