Loading...
Skip to content

Woordenlijst assetmanagement

Hieronder leggen we een aantal veelgebruikte woorden uit. We hebben geen synoniemen voor de woorden, maar wel een omschrijving. Wilt u weten wat wordt verstaan onder assetmanagement, onderhoudsconcepten, RAMS, risicomatrix, FMECA en RCM? Hieronder leest u wat wij eronder verstaan.

Assetmanagement

De definitie van assetmanagement volgens de norm ISO 55000:

“Assetmanagement zijn de gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets.”

Assetmanagement is dus het managen van processen rondom de fysieke bedrijfsmiddelen (assets). Meestal gaat het om kapitaalintensieve assets zoals pompgemalen, opslagtanks, wegen en waterkeringen. Fysieke assets kunnen alleen of in een systeem worden gezien. Eén lantaarnpaal is een asset en het verlichtingsnetwerk van een stad is een systeem van assets. Bij assetmanagement kijken we naar de gehele levenscyclus van een asset, van ontwerp tot aan sloop. Lees meer over wat assetmanagement is.

FMECA

FMECA staat voor Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. Het is een methodiek om te komen tot een kwalitatief goed onderbouwd onderhoudsconcept, net als de RCM-methodiek. Lees meer over de FMECA-methodiek.

ISO 55000

De ISO 55000-serie is de norm voor assetmanagement. Het is de opvolger van PAS 55 en vergelijkbaar met de NTA8120 als norm voor de gas- en netbeheerders.

KPI-Boom

Een overzicht waarbij de assetmanagementdoelstellingen zijn uitgesplitst in onderliggende (sub)doelen. Van strategische doelen, via tactische doelen naar operationele doelen. Als de operationele doelen worden gehaald, wordt het tactische doel gehaald. Door alle tactische doelen te halen, wordt het strategische doel gerealiseerd.

Onderhoudsconcept

Een onderhoudsconcept bestaat uit een opsomming van benodigd materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden die worden ingezet om een asset te laten functioneren volgens de wensen van de eigenaar en de eisen van de wet. Lees meer over onderhoudsconcepten.

RAMS

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety. Alle onderhoudsspecifieke taken zijn te herleiden tot en staan in dienst van RAMS. Dus: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Lees meer in het artikel wat is RAMS.

RCM

RCM staat voor Reliability Centered Maintenance. Het is een methodiek om te komen tot een kwalitatief goed onderbouwd onderhoudsconcept,  net als de FMECA-methodiek. Lees meer over RCM.

Relinen

Manier van renoveren van leidingen zonder ze open te breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant van bijvoorbeeld een epoxyhars die zich hecht aan de oude buizen of leidingen.

Risicodenken

Een methode waarbij het mogelijk wordt om bewust rekening te houden met risico’s in de bedrijfsvoering. Voor onacceptabele risico’s worden maatregelen getroffen. Kleine risico’s (lage kans en/of nauwelijks ernstige gevolgen) worden geaccepteerd, zonder aanvullende maatregelen.

Risicomatrix

Voor het bepalen van onderhoud op basis van risico wordt gebruik gemaakt van risicomatrices. De formule ‘Risico = Kans x Effect’ kan grafisch in twee dimensies worden uitgedrukt. Hierdoor ontstaat een risicomatrix voor een specifiek risicocriterium. De risicocriteria die veel worden gebruikt zijn: veiligheid, milieu, reparatietijd, kosten en derving. Per risicocriterium wordt een risicomatrix opgesteld. In de risicomatrix worden horizontaal de kansvariabelen opgenomen (de kans dat een object faalt in de tijd) en verticaal de effectvariabelen (het effect van het falen). Lees meer informatie in het artikel wat is een risicomatrix.

Risicoregister

Een overzicht van alle geanalyseerde risico’s. Dit is noodzakelijk om de conclusie acceptabel/onacceptabel risico in beeld te brengen en te houden. Bij een onacceptabele risico, staat ook de conclusie van de mitigerende maatregelen bij de risicoanalyse.